Nguyên liệu

-Syrup đường (hoặc nước đường vàng): 20ml

-Syrup curacao: 20ml

syrup curacao

-Syrup dâu: 20ml

syrup dâu

-Soda:70ml

soda 

soda 3 tầng

Cách làm: Xem video hướng dẫn bên dưới.

Protected by Copyscape Duplicate Content Checker